Oppdatering om prosessen vedr. MK og Kunnskapsløftet

Nå er sommerferien over for denne gang, og vi starter skoleåret med å gå tilbake til diskusjonen om Medier og kommunikasjon.
Mediepedagogene var 13. august i kontakt med Utdanningsdirektoratet vedrørende planleggging av det nye utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon (MK). 

Prosessen vil komme i gang i løpet av høsten, og Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) vil være en naturlig samarbeidspartner når arbeidet starter.

FRMK skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. Rådet består av i alt ti medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og mediebransjen.

– Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet, skriver de på nettstedet.

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet

I Meld. St. 20 (2012-2013) om Kunnskapsløftet ønsket Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. Departementet vil ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor en ny struktur.

Rådet vil følge opp departementets vurderinger om å videreføre lærefagene fotograf og mediegrafiker og yrkeskompetansen mediedesigner innenfor en ny struktur, og legge til rette for etablering av nye lærefag.

Flere skal ta fag- eller svennebrev

Mediebransjen er i en rivende utvikling. I denne prosessen utvikles stadig nye yrker og stillingsbenevnelser. Bransjen trenger kompetanse på flere nivå, også på fagarbeidernivået. Behovet for en planmessig kompetanseutvikling er stort, sist påpekt av Digitutvalget (NOU 2013:2). Dette forsterker behovet for å utvikle flere fag. Rådet har som mål fremover å satse på utvikling av nye fag i samarbeid med bransjeaktører, samt kombinasjon av studiekompetanse og fagbrev.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRMK fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.

All tekst hentet fra Udir/FRMK