Lovene

LOVER, gjeldende fra årsmøtet 2020  – MEDIEPEDAGOGENE

  • 1 Visjon og mål

Visjon
Alle barn og unge skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen for å kunne utvikle god mediekompetanse, slik at de blir selvstendige, kreative og ansvarsfulle medborgere, klarer seg godt i det framtidige arbeidsmarkedet og ellers i livet.

Mål
Mediepedagogene har som mål at all opplæring i mediekompetanse skal undervises av fagkompetente lærere og skje på alle trinn i grunnutdanningen.

  • 2 Arbeidsoppgaver

Mediepedagogene vil legge hovedvekt på disse oppgavene:
a)  styrke medieundervisningen på alle opplæringstrinn fra barnehage til høgskole- og
universitetsnivå
b)  arbeide for at det blir god sammenheng og progresjon i medieundervisningen gjennom hele 
utdanningsløpet
c) arbeide for å ivareta medielærerens og medieundervisningens faglige og pedagogiske interesser ved å
– formidle og legge til rette for utveksling av idéer, erfaringer og materiell, blant annet
gjennom nettstedet www.mediepedagogene.no, Facebooksiden vår og  Twitter
– samarbeide tett med relevante myndigheter og institusjoner
– formidle foredragsholdere og kursopplegg
d) rekruttere og dyktiggjøre lærere til medieundervisning, blant annet ved å arrangere kurs, seminarer og konferanser
e) stimulere til forskning
f) informere om egnet undervisningsmateriell
g) holde kontakt med beslektede organisasjoner i inn- og utland for blant annet å diskutere saker av felles interesse

  • 3 FKS-medlemskap

Mediepedagogene er medlem av Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS).
Gjennom FKS vil Mediepedagogene arbeide for å
a) styrke kunst- og kulturfagene
b) fremme samarbeid med organisasjoner for kunst- og kulturfaglærere og andre vi har felles interesser med
c) fremme entreprenørskap og lærings- og arbeidsmåter innen kunst- og kulturfagene som er rettet inn mot arbeidslivet

  • 4 Medlemskap

Medlemskapet er personlig

  • 5 Styret

Mediepedagogene ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for 1  år om gangen, de øvrige styremedlemmene for en 2-årsperiode. De 3 varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Kasserer kan velges utenom styret. Styret velger selv funksjoner internt. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Styret sørger for
a) å målrette arbeidet i tråd med årsmøtets handlingsplan og vedtak
b) daglig drift og regelmessig publisering på nettstedet og andre sosiale medier
c) å ansette og ha arbeidsgiveransvar for fagkoordinator innenfor budsjettets rammer
d) å utvikle og styrke faglige nettverk

  • 6 Årsmøtet

Årsmøtet, som er Mediepedagogenes høyeste myndighet, holdes vanligvis innen utgangen av mai.
Saker:
1. Årsmelding og regnskap fra foregående år godkjennes
2. Budsjett og handlingsplan godkjennes
3. Valg
a) Hvert år foreslår valgkomitéen kandidater til følgende verv:
– leder for 1 år
– 2 styremedlemmer av 4 for 2 år
– 3 varamedlemmer for 1 år
b) Styret foreslår kandidater til følgende verv:
– redaktør(er) for nettstedet for 2 år som har møte-og forslagsrett, og som forplikter seg til å være på   minst 1 styremøte i året
– revisor med ev. vararepresentant for 2 år
– valgkomité på 3 medlemmer for 2 år
– representant med vara til FKS-styret for 2 år. Disse kan sitte i 3 sammenhengende perioder (samsvarer med FKS’ vedtekter §4b)
4. Årskontingenten
5. Saker som legges fram av styret eller medlemmer

  • 7 Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig via e-post med 1 måneds varsel. Forslag til saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.
 Informasjon om årsmøtet skal ligge ute på nettstedet 1 måned før årsmøtet avholdes.

  • 8 Lovendringer

Forandringer i lovene kan bare skje på et årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om lovendringer gjøres kjent for medlemmene på forhånd. Endringer som foreslås under selve årsmøtet, vedtas endelig på neste årsmøte.

  • 9 Oppløsning av Mediepedagogene

Forslag om oppløsning av Mediepedagogene må sendes ut skriftlig til medlemmene sammen med 
innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning må gjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet bestemmer hvordan lagets midler skal brukes innenfor rammen av lagets formål og arbeidsoppgaver. Lagets arkiv deponeres på en slik måte at det kan være til nytte for medieundervisningen i Norge.