Vurdering av faget prosjekt til fordyping på utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Nasjonale retningslinjer for vurdering fastslår ikke om det er fag eller prosess som skal være i fokus, og dette problemet blir enda tydeligere når lærere og elever må utarbeide individuelle lære- og arbeidsplaner i PTF. Hva skal det legges vekt på i utarbeidelsen, og hva skal vurderes; er det fag eller prosess?
Jeg jobber som lærer ved avdeling for medier og kommunikasjon ved Breivika vgs. Samtidig tar jeg en halvårsenhet i prosjekt til fordypning – PTF –  ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, og i forbindelse med studiet jobber jeg med en problemstilling knyttet til vurdering i faget. Jeg har vært i kontakt med lokal skoleledelse og Udir for å få svar på spørsmålet. Begge henviser de til skoleeier. Skoleeier svarer med å si at de skal utarbeide nye retningslinjer for vurdering i PTF, men at disse ikke er klare før neste skoleår. Og der står saken nå.
Studiet i Sogndal har vist at hva som vurderes i PTF, varierer fra skole til skole, og fra fylke til fylke. Kontakt med andre skoler i Troms fylke viser at praksis varierer i stor grad også her. Bare innenfor faget medier og kommunikasjon er det forskjellig praksis, inkludert internt på de forskjellige trinnene på en og samme avdeling. Dette står i kontrast til Udir sitt Rundskriv Udir -1 – 2010, hvor det heter at “en rettferdig vurderingspraksis forutsetter at elever, lærlinger og lærekandidater blir vurdert på det samme grunnlaget. Grunnlaget for vurdering må derfor være tydelig”.
Denne rettferdige vurderingspraksisen er i dag vanskelig å få til av flere grunner. I min eksamensoppgave er ei problemstilling hva som skal vurderes. I forskriften til PTF heter det at formålet med faget er at «prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdannings-programmene». Her er det fokus på prosessen, ikke selve faget.
Forskriften til PTF sier at prosess er viktig. Samtidig heter det i Udir sin veiledning i lokalt arbeid med læreplaner at grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Nasjonale retningslinjer for vurdering fastslår ikke om det er fag eller prosess som skal være i fokus, og dette problemet blir enda tydeligere når lærere og elever må utarbeide individuelle lære- og arbeidsplaner i PTF. Hva skal det legges vekt på i utarbeidelsen, og hva skal vurderes; er det fag eller prosess?
Er det noen i LMU som har jobbet med problemstillingen? Jeg håper at dere kan hjelpe meg med å finne ut av dette, og ser fram til å høre fra dere i god tid før min eksamensoppgave skal leveres inn til siste veiledning i uke 13.
Mvh,

Stig Brøndbo

stig.broendbo@troms.vgs.no