Norsk filmhistorie ved Høgskolen i Lillehammer

Er du interessert i norsk filmhistorie? Ved Høgskolen i Lillehammer kan du på deltid og som fjernstudium fordype deg i nettopp dette. Kurset er på 15 sp, det går høsten 2011 og er åpent for alle med vanlig studiekompetanse.

Oppstartsamling HiL fredag 2. sept. Utover dette er kurset basert på selvstudium av litteratur og filmer. Les mer om studiet her: http://hil.no/hil/studiekatalog/norsk_filmhistorie

Faglig info: tore.helseth@hil.no / 61 28 83 05.

Spørsmål om opptak/søkeinfo: studenttorg@hil.no
Telefon: 61 28 81 02

Hvorfor studere norsk filmhistorie?

Norsk filmhistorie er en historie med mange forgreninger i mange retninger. I dag er norsk film nede i en bølgedal til tross for rekordmange premierer. Bare for noen år tilbake var den en suksesshistorie. For 15 år siden var omdømmet igjen kritisk, mens 10 år tidligere stod norske filmer i høy kurs. Slik kunne vi fortsatt. Filmhistorien er preget av stadige forandringer, sprunget ut av skiftende estetiske orienteringer, politiske holdninger og statlige målsetninger. Men hvordan kan vi forklare de skiftende holdningene til norsk film – de bejublede suksessene og de skuffende nedturene? Er det noe med filmene, en ny estetikk, en annen måte å fortelle på eller nye temaer som fenger interessen? Skyldes det et generasjonsskifte både foran og bak kamera? Er det kanskje endringene i støtteordningene for film, eller muligens et resultat av at bransjen har gått fra å være selvlært til å få en egen utdanning? Hvilken betydning har det at den nye digitale produksjonsteknologien gir nye rammevilkår, eller at populærkulturen har fått en stadig sterkere posisjon i offentligheten?
Slik kan vi fortsette å spørre, men å gi et enkelt og ufyllende svar er ikke enkelt. En fullgod forklaring på disse forholdene vil dessuten kreve et historisk perspektiv. Den oppsiktsvekkende suksessen norske filmer har hatt de siste årene er slett ikke unik. Hva kan tidligere tiders norske film lære oss om situasjon i dag? Går det i det hele tatt an å se linjer i filmens kulturhistorie fram mot dagens situasjon?

Dette kurset i Norsk filmhistorie har som utgangspunkt at det gjør nettopp det, og at kunnskaper om den norske filmens historie vil gi et mer perspektivrikt bilde både av den framgang som dagens norske filmer opplever, men også når det gjelder utviklingen av en norsk filmkultur generelt.

Faglig innhold

Emnet tilbyr en fordypning i norsk filmhistorie. Inngangene til stoffet vil være flere. Utviklingen av norsk film vil naturligvis belyses med utgangs punkt i filmenes estetikk slik dette kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20. århundret. Slik får dette studiet av norsk filmhistorie både en estetisk og en samfunnsmessig forankring.  For øvrig har kurset følgende sentrale læringsmål:

  • god oversikt over utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • kjenne til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • være i stand til å gjennomføre en næranalyse av film

For hvem?
Emnet egner seg for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i sin særdeleshet. Det krever ingen spesielle forkunnskaper og kan brukes både som valgfag innenfor et studieforløp på BA-nivå og som videreutdanning for lærere, bibliotekarer, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt. Opptakskrav er generell studiekompetanse.
Studiet tilbys hvert høstsemester som et fleksibelt deltidsstudium på 15 studiepoeng. Det innledes med en samling i begynnelsen av semesteret. Utover dette er kurset lagt opp som selvstudium av pensumtekster- og filmer.

Arbeidskrav og eksamen

Studentene må i løpet av studieforløpet levere tre obligatoriske arbeidskrav. Her kan man velge mellom flere oppgitte oppgaver knyttet til kursets læringsmål. Disse tekstene, hver på 4-5 sider, skal være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon. Alle pensumfilmer (og en mengde andre nye og gamle norske filmer: spillefilmer, reklame- og dokumentar) er tilgjengelig gjennom internettportalen filmarkivet.no.
Eksamen har form av en skriftlig hjemmeeksamen over 4 uker (12-14 s.), supplert av en muntlig eksamen. Hjemmeeksamen vurderes med bokstavkarakter A-F. Muntlig eksamen gir mulighet for justering av karakteren.

Kostnader

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, Utgifter til pensumlitteratur og skolemateriell kommer i tillegg.

Mer informasjon:

Fagansvarlig: tore.helseth@hil.no, tlf. 61 28 83 05