Radikale endringsforslag for utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (MK)

Departementets forslag om planene videre for utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (MK) finner du i stortingsmelding 20, På rett vei, som kom fredag 15.mars.

Pkt 6.2.3 omhandler utdanningsprogrammet for MK.

(…) departementet vil: 

  • omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program
  • ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Grundig diskusjon

Stortingsmeldingen avspeiler radikale endringsforslag i løypa, blant annet at utdanningsprogrammet får samme struktur som musikk, dans og drama, og idrettsfag!

I tilknytning til Mediepedagogenes årsmøte i Oslo mandag 8. april i VG-huset og Landskonferansen for medielærere i Bergen onsdag 8. mai vil departementets forslag diskuteres grundig.

Møt fram!

—-

Departementets vurderinger, hentet fra stortingsmeldingen:

Departementet viser til at nesten alle elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon velger generell studiekompetanse framfor å søke læreplass. Både Evalueringen av Kunnskapsløftet 30 og flere av fylkeskommunene som departementet har vært i dialog med, har påpekt at programmet bør gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram på linje med idrettsfag og musikk, dans og drama.

Departementet viser til at store deler av mediebransjen mangler en tradisjon for fag- og yrkesopplæring, og at deres kompetansebehov i stor grad dekkes gjennom å ta inn kandidater fra fagskoler, høyere utdanning og ved bransjeintern opplæring. Selv om de eksisterende lærefagene som fotograf eller mediegrafiker har stort rekrutteringsgrunnlag, er det få elever som velger å søke læreplass. Det er også få elever som ønsker å fullføre løpet med yrkeskompetanse som mediedesigner (61 søkere skoleåret 2012–2013). Utviklingen i mediebransjen, blant annet overgangen fra analoge til digitale medier, har ikke bidratt til at medier og kommunikasjon som lærefag er blitt mer populært, verken for elevene eller for arbeidslivet.

Faglig råd for medier og kommunikasjon skriver i et innspill til departementet at de frykter at medier og kommunikasjon vil lide samme skjebne som formgivningsfag hvis det gjøres om til et studieforberedende program. De viser til at en rekke organisasjoner innen mediebransjen var uenig i forslaget i St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring om å dele medier og kommunikasjon i et studieforberedende og et yrkesforberedende løp. Rådet mener at programmet bør videreføres som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram» basert på et annet løp enn 2+2-modellen, eksempelvis ved at elevene tar tre år i skole og i tillegg har utplassering i et fjerde år i bedrift. Rådet mener det er mulig å øke omfanget av læreplasser, eksempelvis ved å tilby fordypning innenfor trykk, web eller video/nyhetsgrafikk og ved å tilby fagbrev innenfor film, TV, lyd, lys og scenedesign.

Departementet viser til at flertallet av elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon velger et løp mot generell studiekompetanse. En yrkesfaglig struktur, med mindre omfang av fellesfag og større omfang av yrkesfag, gjør imidlertid at elevene får et svakere utgangspunkt for høyere utdanning. Departementet foreslår på denne bakgrunnen at utdanningsprogrammet får en studieforberedende struktur basert på fag- og timefordelingen til idrettsfag og musikk, dans og drama. Dette innbærer at elevene får 365 timer med nye fellesfag (fremmedspråk, geografi og religion og etikk), og at 421 timer prosjekt til fordypning går ut. Elevene får samtidig flere timer valgfrie programfag, som blant annet kan brukes til medie- og kommunikasjonsfag. Dermed blir det reelt sett mindre medie- og kommunikasjonsfag og mer fellesfag, noe departementet mener er en styrke ettersom de fleste elevene ønsker generell studiekompetanse. Mer fellesfag vil gjøre elevene bedre forberedt på videre studier, samtidig som elevene fortsatt vil ha et betydelig innslag av medie- og kommunikasjonsfag.

Departementet tar sikte på å videreføre lærefagene fotograf og mediegrafiker og yrkeskompetansen som mediedesigner innenfor en ny struktur, og legge til rette for etablering av nye lærefag, slik Faglig råd for medier og kommunikasjon foreslår. Dette må imidlertid ses i sammenheng med forslaget om gjennomgang av den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (se punkt 6.2.1). Endringene iverksettes tidligst høsten 2015, og vil ikke berøre de elever som nå følger utdanningsprogrammet.