Innstillingen om MK i St.meld 20

Mindretallet ønsker videreføring av MK som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram». Flertallet mener på sin side at utdanningsprogrammet bør gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program.

2.4.4 Gjennomgang av tilbudsstrukturen

(…)

FLERTALLET

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at regjeringen foreslår å splitte utdanningsprogram for media og kommunikasjon. 97 pst. av elevene i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon velger generell studiekompetanse framfor å søke læreplass. Flertallet mener dette er et argument for at utdanningsprogrammet gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program hvor elevene gis en mediefaglig studiekompetanse med en jevnere timefordeling over de tre årene.

Flertallet peker på at dagens medier og kommunikasjon som et yrkesfaglig utdanningsprogram har en rekke positive kvaliteter. Praksisretting av fellesfag, stor grad av tverrfaglig prosjektarbeid og fokus på entreprenørskap utdanner kandidater som er etterspurt av mediebransjen. Flertallet vil derfor understreke viktigheten av at disse kvalitetene blir ivaretatt i et fremtidig studieforberedende program.

Flertallet har merket seg at det er bekymring knyttet til plasseringen av de eksisterende lærefagene, og frykter at en plassering av disse i eksisterende struktur for yrkesfaglige utdanningsprogram vil svekke lærefagene. Flertallet peker på at meldingen foreslår at det vurderes å etablere overganger fra studieforberedende utdanningsprogram til yrkesfag, og er svært positive til dette forslaget. Flertallet vil peke på at dette kan være en løsning for å ivareta lærefagene i medier og kommunikasjon. Dette er en løsning som vil kunne kreve etablering av en ny struktur.

Flertallet vil imidlertid understreke at lærefagenes plassering må sees i sammenheng med den helhetlige gjennomgangen av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og at denne endringen tidligst kan tre i kraft i 2015.

Flertallet ber Kunnskapsdepartementet i dialog med partene i arbeidslivet å finne en hensiktsmessig løsning hvor lærefagene blir ivaretatt og hvor det også etableres nye lærefag i medier og kommunikasjon.

MINDRETALLET

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon har plassert seg godt i det videregående skole-landskapet. Det kjennetegnes av praktisk mediearbeid, tett forbindelse mellom skole og arbeidsliv, mellom skole og kulturliv, og undervisningen kjennetegnes av mye prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid. Slik faget er organisert i dag, synes det å være godt tilpasset arbeidslivets behov.

Disse medlemmer har merket seg departementets forslag om å gjøre om utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. Disse medlemmer merker seg at det er gode grunner for å gjøre dette, blant annet at nesten alle elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon velger generelle studiekompetanse fremfor å søke læreplass. Disse medlemmer merker seg imidlertid også at Faglig råd for medier og kommunikasjon i et innspill til departementet anfører at programmet bør videreføres som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram» basert på et annet løp enn 2+2-modellen. Disse medlemmer har også merket seg det store engasjementet mot departementets foreslåtte endring fra elever og lærere ved studieprogrammet.

Disse medlemmer deler bekymringen for at utdanningsprogrammet blir for teoritungt hvis det føyes inn i rekken av studiespesialiserende tilbud. Timene avsatt til prosjektarbeid – som elevene i dag gjennomfører hele veien fra start til mål – må kuttes for å få plass til mer teori (fellesfag) dersom utdanningsprogrammet omgjøres til et studieforberedende program. Etter disse medlemmers mening trenger vi mer praksis i yrkesfagene – ikke mindre.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen videreføre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram» basert på et annet løp enn 2+2-modellen.

Behandling av saken blir i Stortinget 17. juni.

All tekst hentet fra: Innst. 432 S (2012–2013) (Midlertidig) – Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om på rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolenMeld. St. 20 (2012–2013)