Åpent møte: Kunstfag i morgendagens skole

Førstelektor i musikk, Geir Salvesen, hevder at opplæringsloven brytes hver eneste dag når det gjelder estetiske fag i norsk skole (Aftenposten 04.03.14). Mandag 28. april blir det åpent møte om kunstfaget i skolen på Litteraturhuset i Oslo. Trykk på bildet for mer informasjon. 

Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger trenger elevene i hverdagen og i fremtiden?

Skaperglede

Loven fastslår blant annet at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Opplæringen skal gi kulturell forankring og innsikt i kulturelt mangfold. Næringslivet etterspør medarbeidere som er kreative og kan samarbeide, kommunisere og tenke kritisk. Svarer dagens fagsammensetning og vektlegging av kunnskapstesting til disse kravene?

  • Hva: Åpent møte om kunstfag i morgendagens skole
  • Når: Mandag 28. april klokken 18
  • Hvor:  Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo

Ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, skal avlevere sin rapport i april. Den skal vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen, og skal gi sine anbefalinger for samarbeid mellom utdannings- og kultursektoren på alle nivåer. Samtidig fortsetter Ludvigsen-utvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, sitt arbeid med å vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetansene elevene vil trenge i framtida.

Panelet

Eirik Birkeland – Ekspertgruppas leder
Sten Ludvigsen – Ludvigsen-utvalgets leder
Ingvild Digranes – førsteamanuensis kunst&håndverk på HiOA, nestleder i SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag)
Rikke Gürgens Gjærum, professor drama/teater på HiOA, representerer FKS (Fellesrådet for kunstfagene i skolen)

Høyre – stiller, men foreløpig usikkert hvem
Ketil Kjenseth – stortingsrepresentant (V)
Hege Haukeland Liadal – stortingsrepresentant (A), kulturpolitisk talsperson

Debattleder: Veslemøy Østrem – konst. kulturredaktør i Aftenposten

I dag blir norske elever PISAtestet i norsk, matte og naturfag. Kunstfagene er blitt svekket i skolen og lærerutdanningen, noe som nok kan relateres til jaget for å vinne PISAtestene. Hvilken plass skal kunstfagene – dans, drama, musikk, kunst & håndverk og mediefag – ha i morgendagens skole?

Salen inviteres til å delta i debatten.

Kontakter:

Kristine Storsve • mobil 95 23 50 61• e-post: post@fellesradet-fks.no
Widar Fossum • mobil 95 73 10 10 • e-post: wid-foss@online.no
Jan Christian Vestre • mobil 41 54 58 05 • e-post: jan.christian@vestre.com