Nyhetsbrev: Fagfornyelsen 2018

Fornyelsen av grunnskole, videregående og lærerutdanning

Mediepedagogene har deltatt på mange konferanser og sendt høringssvar der det har vært mulig.

Vi har for eksempel vært på

  • Lærerutdanningskonferansen 2018, 9. mai
  • Lied-utvalgets innspillskonferanse om videregående opplæring 1. juni 2018
    Tema: «Drømmeskolen 2030» Hvordan ser den ut?
  • Skolelederdagen 2018, 14. september.
    Her hadde blant annet Daniel Schofield, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU og styremedlem i Mediepedagogene følgende sesjon: Digital danning i skolen: Etikk, ansvar og refleksiv kompetanse.

 

Her kan du følge med på hva med på hva som skjer i Lied-utvalget: https://www.liedutvalget.no/news/digital-fremtid/

Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet

Vi har fulgt godt med i prosessen når det gjelder fagfornyelsen av Kunnskapsløftet.
I høringsrundene vedrørende Overordnet del(tidligere kalt Generell del) var vi tidlig på banen. Se høringsinnspillet vårt som ligger som vedlegg i Nyhetsbrev HØST 2017.

I arbeidet med kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og de grunnleggende ferdighetene har vi også sendt høringssvar i de rundene som har vært.

 

Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er godt i gang, og høsten 2020 skal en del læreplaner være klare. Skoleåret 2020–21 skal læreplanene tas i bruk på første til niende trinn i grunnskolen og vg1 i videregående skole. Skoleåret 2021–22 skal læreplanene tas i bruk på tiende trinn i grunnskolen og vg2 i videregående skole. Skoleåret 2022–23 tas de i bruk på vg3.

 

Målet med fagfornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse.

 

Generelt

Mediepedagogene mener medienes rolle generelt er svært underkommunisert i mange av fagenes kjerneelementer. Dette gjelder også i de tverrfaglige temaene. Det er svært synd at medier, digital kommunikasjon eller mediekompetanse / digital kompetanse i liten grad nevnes her.

I dag spiller mediene en stor rolle i barn og ungdoms hverdag, både når det gjelder hvilke tekster de leser, sosial praksis og kommunikasjon. Dette har mye å si for eksempel for demokratiforståelse, verdensbildet og selvoppfatning. Likevel er altså mediene lite nevnt i kjerneelementene og i de tverrfaglige temaene.

 

Kjerneelementene vedrørende de fagene vi har prioritert

Generelt

Digital kompetanse er alfa og omega for framtidas arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette alvoret burde prege utkastet sterkere!

 

Norsk

Mye er bra og relevant, kanskje spesielt under 2.2. Kritisk tilnærming til tekst. Generelt er medier og digital kommunikasjon integrert på en god måte. MEN: Det nevnes for eksempel hvor viktig «lesing av litteratur» i norsk er, men ingenting om medier eller multimodale tekster og historier.

 

Samfunnsfag grunnskole

Her burde medienes samfunnsrolle i større grad bli integrert. En del punkter berører digital kommunikasjon. Slik vi ser det, er det en relativt smal fortolkning av mediekulturen og de digitale og sosiale mediene.

 

Samfunnsfag videregående

Det samme gjelder her: Medienes samfunnsrolle må i større grad bli integrert. En del punkter her berører digital kommunikasjon. Slik vi ser det, er det også her en relativt smal fortolkning av mediekulturen og de digitale og sosiale mediene.

 

KRLE og Religion og etikk

Det samme gjelder her: Medienes samfunnsrolle bør i større grad bli integrert.

Formuleringen forståelsefor religion og livssyn er veldig dårlig formulert. Det er kunnskap om religion og livssyn som gir grunnlag for å forstå.

Man kan pålegge elevene å lære noe, men ikke å forstå. Etisk refleksjon er et godt og viktig kjerneelement. I Mediepedagogene mener vi det er vesentlig for å utvikle breddeforståelse. Vi tror også kjerneelementet er viktig for å utvikle god mediekompetanse.

 

Kunst og håndverk

Her nevnes det en del om digitale verktøy, mens medier, mediehistorier, medieproduksjon eller lignende ikke nevnes. Det bør ses som en mangel i et praktisk-estetisk fag i dag. Vi lurer på hvorfor medieperspektivet er utelatt i dette faget.

 

Fremmedspråk

Her er det faktisk mye bra, og vi mener at de fire kjerneelementene er gode. Samtidig er det vel gjennomføringen av disse prioriteringene som kommer til å bli utfordringen. Ikke minst krever det mediekompetente lærere som kan undervise om og med medier!

 

Tverrfaglige temaer

Tverrfaglige temaer i norsk: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap:

Gjennom arbeid med norskfaget utvikler elevene evnen til å uttrykke seg skriftlig, muntlig og på digitale plattformer. Bra!

 

Tverrfaglige temaer i fordypning i norsk: Folkehelse og livsmestring:

 

Her bør det stå eksplisitt: Gjennom arbeid i faget utvikler elevene evnen til å uttrykke seg skriftlig, muntlig og på digitale plattformer.

 

Tverrfaglige temaer i grunnleggende norsk for språklige minoriteter: Demokrati og medborgerskap:

Gjennom arbeid med faget grunnleggende norsk utvikler elevene leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk som gjør det mulig å holde seg informert, gjøre seg opp egne meninger og delta i samfunnsdebatten både i digitale medier og ellers. Dette er bra!

 

Tverrfaglige temaer i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring: Folkehelse og livsmestring

Gjennom arbeid med faget norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge skal elevene/deltakerne utvikle evnen til å uttrykke seg på norsk; skriftlig, muntlig og på digitale plattformer. Bra!

 

Tverrfaglige temaer i kunst og håndverk / Duodji/Duodje/Duedie: Demokrati og medborgerskap

I den digitale verden er det nødvendig å kjenne til det visuelle språket og kunne kommunisere visuelt for å ta aktive og velbegrunnede valg i hverdags- og yrkesliv. Her er det flott at det visuelle språket i digitale produksjoner framheves!

 

Tverrfaglige temaer i samfunnsfag grunnskole

Dette er altfor knapt. Vi savner spesielt det å uttrykke seg kreativt på digitale plattformer.

 

Tverrfaglige temaer i samfunnsfag videregående opplæring

Dette er også altfor knapt. Vi savner spesielt det å uttrykke seg kreativt på digitale plattformer.

Når det gjelder demokrati og medborgerskap, savner vi utforsking, kreative arbeidsprosesser og ikke minst formidling i digitale kanaler om arbeidet: idé, prosess, utførelse og oppnådde resultater. Dette ville vært mer i tråd med den overordnede delen av læreplanverket.

 

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter

Mediepedagogene synes digitale ferdigheter er et veldig viktig felt i fagfornyelsen. Det er av stor betydning at elevene møter mediekompetente lærere. Det er også avgjørende at digital kompetanse ikke avgrenses til datakunnskap alene, men innbefatter en utvidet forståelse av begrepet mediekompetanse.

 

Her kan du følge med videre i arbeidet med fagfornyelsen:https://sokeresultat.udir.no/?query=Fagfornyelsen&start=1

Og her kan du følge med på hva som skjer i fornyelsen av lærerutdanningen:

https://sokeresultat.udir.no/?query=ny%20lærerutdanning&start=1