Vedtektene

Vedtekter gjeldende fra årsmøtet 2021 – MEDIEPEDAGOGENE

 • 1 Visjon og mål

Visjon

Alle skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen slik at de kan utvikle god mediekompetanse og bli selvstendige, kreative, kritiske og ansvarsfulle medborgere.

Mål

Mediepedagogene har som mål at all opplæring i mediekompetanse skal undervises av fagkompetente lærere og skje på alle trinn i grunnutdanningen.

 • 2 Arbeidsoppgaver

Mediepedagogene vil legge hovedvekt på disse oppgavene:

a)  styrke medieundervisningen på alle opplæringstrinn fra grunnutdanningen til høgskole- og
universitetsnivå

b)  arbeide for at det blir god sammenheng og progresjon i medieundervisningen gjennom hele 
utdanningsløpet

c) arbeide for å ivareta medielærerens og medieundervisningens faglige og pedagogiske interesser ved å

– formidle og legge til rette for utveksling av idéer, erfaringer og materiell, blant annet
gjennom nettstedet www.mediepedagogene.no

– samarbeide tett med relevante myndigheter og institusjoner

– formidle foredragsholdere og kursopplegg

d) rekruttere og dyktiggjøre lærere til medieundervisning, blant annet ved å arrangere kurs, seminarer og konferanser

e) stimulere til forskning

f) holde kontakt med beslektede organisasjoner

 • 3 FKS-medlemskap

Mediepedagogene er medlem av Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS).

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet er personlig

 • 5 Styret

Mediepedagogene ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for 1 år om gangen, de øvrige styremedlemmene for en 2-årsperiode. De 3 varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Kasserer kan velges utenom styret. Styret velger selv funksjoner internt. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Styret sørger for

a) å målrette arbeidet i tråd med årsmøtets handlingsplan og vedtak

b) daglig drift og regelmessig publisering på nettstedet

c) å ansette og ha arbeidsgiveransvar for daglig leder innenfor budsjettets rammer

d) å utvikle og styrke faglige nettverk

 • 6 Årsmøtet

Årsmøtet, som er Mediepedagogenes høyeste myndighet, holdes vanligvis innen utgangen av mai.

Saker:

 1. Årsmelding og regnskap fra foregående år godkjennes
 2. Budsjett og handlingsplan godkjennes
 3. Valg

a) Hvert år foreslår valgkomitéen kandidater til følgende verv:

– leder for 1 år

– 2 styremedlemmer av 4 for 2 år

– 3 varamedlemmer for 1 år

b) Styret foreslår kandidater til følgende verv:

– revisor med ev. vararepresentant for 2 år

– valgkomité på 2 medlemmer for 2 år

 1. Saker som legges fram av styret eller medlemmer
 • 7 Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig via e-post med 1 måneds varsel. Forslag til saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.
 Informasjon om årsmøtet skal ligge ute på nettstedet 1 måned før årsmøtet avholdes.

 • 8 Vedtektsendringer

Forandringer i vedtektene kan bare skje på et årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer gjøres kjent for medlemmene på forhånd. Endringer som foreslås under selve årsmøtet kan vedtas endelig på neste årsmøte.

 • 9 Årskontingent

Årskontingenten fastsettes av styret for ett år om gangen. Endringer i årskontingenten må ha minst 2/3 flertall i styret.

 • 10 Oppløsning av Mediepedagogene

Forslag om oppløsning av Mediepedagogene må sendes ut skriftlig til medlemmene sammen med 
innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning må gjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet bestemmer hvordan lagets midler skal brukes innenfor rammen av lagets formål og arbeidsoppgaver. Lagets arkiv deponeres på en slik måte at det kan være til nytte for medieundervisningen i Norge.