Nyhetsbrev februar 2017

Nyhetsbrev fra styret i Mediepedagogene


Nyhetsbrev fra styret i Mediepedagogene

Til medieengasjert lærer!
Er du en som arbeider for at elevene dine skal klare seg godt i det 21. århundre?

Forskning viser at det kreves store endringer i barn og unges kompetanser om de skal mestre livene sine godt i det 21. århundre. Det gjelder absolutt i hverdags- og arbeidslivet og ikke minst for å kunne delta i samfunnet og demokratiet.
Det er store krav som møter unge i fremtiden. Bare søk på 21st century skills, og vurder hvordan dine elever skårer innen de ulike kompetansekravene.

Hvordan kan vi bidra i prosjektet Fremtidens skole?
Mediepedagogene er en liten, men viktig organisasjon. Vår styrke er kunnskap og kompetanse, ikke minst takket være et sterkt styre og redaksjonsråd som sammen dekker fagfeltet vårt godt.

Vi har også mange medlemmer med relevante praksiserfaringer. Forskning på utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i videregående skole viser gode undervisningspraksiser innen de fire satsningsområdene: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, i å utforske og skape samt samhandle og delta. Ifølge forsker Synnøve Amdam ved Høgskulen i Volda er elever i dette utdanningsprogrammet blant dem som har kommet lengst i norsk skole når det gjelder å oppnå den kompetansen som trengs i fremtidens samfunn (Amdam 2015).
Her er det erfaring og praksis vi kan dele og lære av!

God mediekompetanse er vesentlig for fremtidig livsmestring. Mediekompetanse handler ikke bare om å beherske digitale verktøy. Det inkluderer kunnskap og refleksjon om mediene og medienes rolle i samfunns- og hverdagsliv. Dette må læres gjennom kritisk refleksjon og diskusjon. Elevene må også produsere og skape. Det krever kompetente og engasjerte lærere. Elevene trenger DEG!

Vi arbeider med en nylansering av nettstedet hvor vi regelmessig vil publisere nyttig fagstoff og undervisningsopplegg. Vi ønsker å dele med deg og håper du vil dele ideer og stoff med oss! Nyheter varsles på Facebook.

Medlemskontingent
Det koster 200 kr årlig å være medlem i Mediepedagogene.
Er du allerede betalende medlem, håper vi at du fortsetter å være det!
Er du ikke det, kan du betale for 2017 når du får et krav fra oss!

Våre medlemsfordeler

  • Ganske snart vil vi tilby gratis animasjonskurs i Oslo for valgfaglærere i medier og informasjon på ungdomsskolen.
  • Vi har et fast årlig medielærerseminar i Bergen i mai – samme dag som Nordiske Mediedager (NMD) har sin kveldsåpning.
  • Vi tilbyr svært gunstig spesialpris på NMD.
    Å delta på NMD er en vitamininnsprøytning for å forstå hva som rører seg både nasjonalt og internasjonalt innen det brede mediefaglige feltet. Her er det mye å lære og mange ideer å hente til mulige undervisningsopplegg!

Vårt engasjement i arbeidet for Fremtidens skole
Mediepedagogene har fulgt nøye med i hele prosessen fra Ludvigsen-utvalgets arbeid med Fremtidens skole til departementets stortingsmelding og Stortingets behandling.
Vi har deltatt i debatter og på konferanser, sendt innspill til NOU-høringene og stortingsmeldingen. Vi har møtt skolepolitikere fra de fleste partiene på Stortinget. Dessverre gjenspeiles få av forslagene våre i Stortingets endelige vedtak.

Det politikerne kaller «fornying av Kunnskapsløftet», er i praksis en ny skolereform for å styrke barn og unges fremtidige kompetanse. Hele planverket skal revideres fra den overordnete og generelle delen – som snart kommer ut på høring – til alle læreplanene som antakelig blir klare først i 2019.

Så vi må fortsatt stå på med innspill! Vi trenger dyktige mediepedagoger i læreplangrupper for mange ulike fag og på ulike trinn. Vil du være med i dette arbeidet?

Vennlig hilsen
Leder i Mediepedagogene
Kyrre B. Haakaas

For den spesielt interesserte – lenker til de sentrale politiske dokumentene … 

Ludvigsen-utvalgets arbeid Fremtidens skole:
NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/09/NOU201420140007000DDDPDFS.pdf
NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf

Regjeringens pressemelding om innholdet i Meld. St. 28 (2015–2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftethttps://www.regjeringen.no/contentassets/463727db34e74df680a9ef4b62b90052/innhold-i-meldingen-punkter-oppsummert.pdf
Hele Meld. St. 28:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Her er innstillingen og vedtak fra Stortingets behandling:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-019s/
Om fremtidens kompetansebehov
En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ
(forskningsoppdrag for Ludvigsen-utvalget) http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Konseptgjennomgang-om-fremtidens-kompetansebehov_juli_2014.pdf