Nyhetsbrev høst 2017

Nyhetsbrev Høst 2017


Kjære medlem!
21. juni flyttet Mediepedagogene til nye lokaler sammen med andre interesseorganisasjoner for de kreative kunstfagene i skolen. Med støtte fra Kunnskapsdepartementet er vi nå samlokalisert i den gamle seilduksfabrikken på Grünerløkka. Vi har samme postadresse – Fossveien 24 – som Kunsthøgskolen i Oslo, men inngang fra Steenstrups gate.
Huset er fantastisk og vi arbeider aktivt for at det skal bli et funksjonelt aktivitetshus. Vi er fortsatt i etableringsfasen og mye skal på plass før vi kan invitere medlemmene til formell åpning!

Olav Øygard er ny leder i Mediepedagogene
Olav Øygard er blitt ny leder i Mediepedagogene og Kyrre B. Haakaas har gått av som leder, men fortsetter i styret. Mediepedagogene har økt medlemstallet det siste året og er har nylig etablert seg i nye lokaler i Seilduken (se egen artikkel). Interessen for mediekompetanse er økende og det skjer mye nytt i utdanningssektoren.

LES MER HER: http://bit.ly/2xFCG15

Styre- og varamedlemmene med oppgaver og ansvarsområder
Kyrre Brekke Haakaas, nå styremedlem og ansvarlig for publisering på nettstedet og Facebook. Han kan nås gjennom Facebooksiden til Mediepedagogene og på e-post kyrre(a)mediepedagogene.no

Marit Bakken, filmviter og ansatt ved Midtnorsk Filmsenter med ansvar for talentutvikling og tiltak for barn og unge i Trøndelag. Midtnorsk Filmsenter er et av syv regionale filmsenter i Norge, og har som oppgave å gi støtte til kort- og dokumentarfilm, drive med bransjeutviklende tiltak, og altså talentutvikling og tiltak rettet mot barn og unge. Marit kan bistå med råd knyttet til støtteordninger for film og være en kontakt inn mot filmbransjen og filmpedagoger i sin region. Her er en oversikt over de respektive regionale filmsentrene og fondene, og hvilke regioner de dekker:
http://www.filmreg.no/
For øyeblikket sitter Marit i styringsgruppen for det nasjonale talentutviklings-programmet FilmLab Norge 
http://www.filmport.no/Mediefabrikken/Articles/FilmLab—nytt-nasjonalt-talentutviklingsprogram/

Kari Jørgensen, styremedlem og programansvarlig for Medielærerseminaret 2017. Hun har sittet i Faglig råd for medier og kommunikasjon og har hatt ansvar for å svare på høringen om ny tilbudsstruktur i videregående skole yrkesfag. Les høringssvaret her.

Daniel Schofield, styremedlem som arbeider som førsteamanuensis på NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Han underviser i mediepedagogikk og har bakgrunn som lærer på Medier og kommunikasjon på vgs. Han arbeider med å koble høgskole og universitetsnivået og skole, samt med mediegrafi-prosjektet som er omtalt under. Se mer på https://www.ntnu.no/ansatte/daniel.schofield

Elisabeth Sølvberg Aase, varamedlem og aktiv pensjonist som trives best når hun kan fronte sakene våre med politikere og byråkrater i direktorat og departement.

Maiken Håvarstein, et kreativt vara- og redaksjonsrådsmedlem med bred faglig kompetanse. Vi har budsjettert noe i 2017 for å få til en tverrfaglig workshop med de andre organisasjonene i de nye lokalene. Dette ser vi fram til.

Bente Aasheim, varamedlem og reisende i å holde animasjonskurs på iPad. På NKUL i år hadde hun 128 deltakere og er en av de aller mest populære kursholderne. Her finner du nettstedet hennes med kontaktinformaasjon:
http://animasjoniskolen.vpweb.no/default.html

Hovedsaker siden forrige medlemsbrev

Medietilsynets mediekompetansenettverk
Elisabeth Sølvberg Aase og Mai Gythfeldt møter i dette nettverket som har to møter i året. På møtet den 23. mars var hovedsakene «fake news», læringsressursen for elever, Medielabben, og presentasjon av Mediemangfoldsrapporten: Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne, ved utvalgsleder Knut Olav Åmås.

Vi tok opp utfordringene med nødvendigheten av å styrke mediekompetansen i skolen både for lærere og elever. Utvalget er opptatt av utfordringen demokratiet vårt har med at mange – spesielt unge – ikke deltar i den offentlige samtalen. Vi fikk svært god støtte i arbeidet vårt for å styrke mediekompetansen i skolen.
https://www.medielabben.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mediemangfaldsutvalet-leverer-nou-det-norske-mediemangfoldet.-en-styrket-mediepolitikk-for-borgerne/id2541941/

Mediekompetanse for det 21. århundret
Hvordan kan vi være med på å styrke mediekompetansen til lærere og elever i grunnskolen? Kompetansen lærerne har, er tilfeldig. Derimot er det blant medier  og kommunikasjonselever og -lærere på videregående samt i høgskole- og universitetsmiljø at mediekompetansen er sterk.

Mediegrafi er en metode for å styrke mediekompetanse og annen viktig fremtidskompetanse. Styremedlemmet Daniel Schofield har skrevet sin doktoravhandling om mediegrafi. Mediegrafi tar et utgangspunkt som ikke har vært vanlig i mediefag: Elevene inntar en forskerrolle. De forsker på seg selv i et historisk lys og intervjuer personer fra tre tidligere generasjoner i sin egen familie om hvordan de har opplevd utviklingen i medier, teknologi, samfunn og historie. Dette sammenligner elevene med informasjon om seg selv, og utarbeider en mediegrafifortelling som ofte inkluderer multimediale uttrykk. Daniel har akkurat publisert en artikkel om mediegrafi i videregående skole på mediepedagogene.no. Han holdt også et seminar om dette på NKUL i år. Mediepedagogene har satt av midler i budsjettet til opplæring i metoden.

Kjære medlemmer, tar dere en utfordring?
Hvordan kan dere – som i all hovedsak er lærere på videregående – knytte kontakt med grunnskolelærere i nærheten og tilby for eksempel en felles aktivitetsdag med elever og lærere? Ønsker dere å teste ut dette og utvikler gode opplegg, bør vi kunne støtte noe økonomisk. I så fall ønsker vi å spre erfaringene på nettstedet. Send oss ideer!

Medielærerseminaret 2017
Nok en gang hadde vi et svært vellykket medielærereseminar på Nordahl Grieg videregående skole. 100 deltakere myldret, engasjerte seg og nøt det varierte programmet.
For deg som ikke var der, kan du følge elevenes dekningen av seminaret.
Dekningen til NGV-media – Kyrre, kan du legge lenker til elevenes artikler?

Nettstedet
Det har vært liten aktivitet på nettstedet vårt siden medielærerseminaret i mai. Forklaringen er at de fleste av oss er opptatt med eksamen og skoleavslutninger. Vi gjenreiser aktiviteten fra og med nå og ønsker at denne siden skal være en pulserende og inspirerende side for alle medielærere i landet uansett om de jobber med mediefagene i ungdomsskole, videregående skoler, folkehøgskole eller høyskole og universitet. Vi ønsker å informere om gode undervisningsopplegg, aktuelle tema fra forskning og dagsorden. Dersom noen av leserne våre har en bokanmelder i magen – må dere kontakte oss. Det er stadig nye lærebøker og andre trykksaker som bør belyses fra en medielærers perspektiv. Det samme gjelde tips om nettsider og nettressurser.

St.meld. 28. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Høringsinnspillet om ny generell del av læreplanverket har vi jobbet grundig med. Vi har vektlagt noen hovedsaker og hatt mange tekstendringsforslag, noen av dem på detaljnivå. Derfor har vi redigert dokumentet noe. Overordnet del er nå vedtatt.
Lenke til høringsinnspillet

Hva mener vi skal være det viktigste i fagene?
Dette var vårt innspill til Utdanningsdirektoratets høring om kjerneelementer i fagene.

Vil du vite hva som skjer når i prosessen med fornying av Kunnskapsløftet?
Følg med på kalenderen!
https://www.udir.no/kalender/